The Earthquake Engineering Online Archive  NISEE e-Library

Icon Identifier: Text-201310026
Title: Dynamic characteristic research in the seismic response of the Hongkong- Zhuhai-Macau cross-sea bridge
Creator(s): Hongping, Zhu; Yong, Yuan; Aizhu, Zhu; Wei, Wei