The Earthquake Engineering Online Archive  NISEE e-Library

Icon Identifier: Text-S38568
Title: 1999 da di dong : 921 Jiji da di zhen ji lu she ying ji = 1999 the quake : a frame-by-frame record of Taiwan's September 21, 1999 earthquake
Creator(s): Shen, Zhaoliang; Yu, Lugang